77JOWO News


ลำปางฟื้นฟูสภาพป่า ปลูกต้นไม้ยืนต้น ลดอากาศร้อนแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน

publish: 2019-05-11 14:07:16

โครงการ “ลำปางเย็นสบาย เขียวสวย ด้วยมือเรา “ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า เพิ่มพื้นที่ป่า ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้มีค่า ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ดอก สร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นคุณค่าของป่าไม้ เพิ่มความร่มรื่น เขียวขจี ลดอากาศร้อนของจังหวัดลำปาง และเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดลำปาง เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สร้างผลกระทบต่อสภาพพื้นที่ป่า สุขภาพของประชาชน และสภาพอากาศที่ร้อนจัด