77JOWO News


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดแสดงนิทรรศการผลงาน 3 สาขาวิชาสร้างสรรค์ศิลปะชั้นเลิศ และแรงบันดาลใจ พร้อมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์วัฒนธรรม

publish: 2019-08-28 20:43:36

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดแสดงนิทรรศการผลงาน 3 สาขาวิชาสร้างสรรค์ศิลปะชั้นเลิศ และแรงบันดาลใจ พร้อมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์วัฒนธรรม


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ประดิษฐ์อุปกรณ์แจ้งเตือนภาวะฉุกเฉินในที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

publish: 2019-08-27 18:28:42

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ประดิษฐ์อุปกรณ์แจ้งเตือนภาวะฉุกเฉินในที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ


นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ น้ำพริกกระปิกึ่งสำเร็จรูป พกพาสะดวกติดตามสบายไสตล์ท่องเที่ยว

publish: 2019-08-22 20:49:52

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ น้ำพริกกระปิกึ่งสำเร็จรูป พกพาสะดวกติดตามสบายไสตล์ท่องเที่ยว


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เผยนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ลดปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม

publish: 2019-08-21 16:06:43

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เผยนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ลดปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม


กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณค่าแผ่นดินให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

publish: 2019-06-19 17:08:41

กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณค่าแผ่นดินให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์