77JOWO News


วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561

publish: 2018-11-07 17:16:50

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561