77JOWO News


ลงนามจับมือโรงงานยางแท่ง 6 โรง ซื้อยางเครปแบบบาง หรือ ยางก้อนถ้วย ที่มีความชื้นไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น-น้ำเสีย

publish: 2019-08-09 17:46:05

รองปลัดสำนักนายก รองผู้ว่าอุดรฯ ลงนามจับมือโรงงานยางแท่ง 6 โรง ซื้อยางเครปแบบบาง หรือ ยางก้อนถ้วย ที่มีความชื้นไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น-น้ำเสีย ขณะเตรียมยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ควบคุมโรงงานยาง โรงเก็บยาง ลานซื้อขาย รอประกาศใช้มาตรฐานกลิ่นโรงงานยางครั้งแรก