ผีขุนน้ำ..!!ป่าแทบแตกผู้คนกว่า 200 คนบุกป่าห้วยขุนต้นน้ำแม่ตีบ เพราะเชื่อว่าผีขุนน้ำบันดาลความอุดมสมบูรณ์มาให้
         นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตัวแทนบริษัทในเครือนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ นักเรียนนักศึกษาและส่วนที่เกี่ยวข้องกว่า 200 คน ได้จัดกิจกรรมประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561  ณ บริเวณหอชัยห้วยขุนน้ำต้นน้ำแม่ตีบ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำหรับประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ เป็นประเพณีตามความเชื่อในวัฒนธรรมล้านนา แหล่งน้ำหรือแม่น้ำในแต่ละแห่งนั้น จะมีผีขุนน้ำที่คอยคุ้มครองและคอยบันดาลความอุดมสมบูรณ์มาให้ การเลี้ยงผีขุนน้ำแสดงถึงการสำนึกในบุญคุณของแม่น้ำ ซึ่งประชาชนได้อาศัยประโยชน์ในการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภคตลอดมา อีกทั้ง ยังเป็นการขอขมาผีป่าผีน้ำตามความเชื่อที่ทำให้มีน้ำกินน้ำใช้ และเป็นการปกป้องรักษาแหล่งทรัพยากรน้ำ การเลี้ยงผีขุนน้ำ จึงเป็นประเพณีสำคัญที่ผูกพันกับการดำเนินชีวิตเป็นอย่างยิ่ง โดยเชื่อว่าการเลี้ยงผีขุนน้ำจะทำให้อยู่เย็นเป็นสุข ดิน น้ำ ป่าอุดมสมบูรณ์ คำว่า “ผีขุนน้ำ” หมายถึง สิ่งที่สถิตอยู่ตามต้นน้ำลำธาร หรืออารักษ์ต้นน้ำลำธาร อันมีหน้าที่ปกป้องรักษาต้นน้ำลำธาร การจัดพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในเดือนเก้าเหนือ (มิถุนายน – กรกฎาคม) หรือก่อนการทำนาเป็นประจำทุกปี

ชาวบ้านกว่า 200คน ร่วมงานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ

        เทศบาลตำบลมะเขือแจ้เล็งเห็นว่า ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ เป็นประเพณีที่สามารถบูรณาการให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นโดยอาศัยความเรื่องผีขุนน้ำ มากระตุ้นให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ ให้แผ่ขยายไปสู่กลุ่มคนทุกระดับในพื้นที่ และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ให้มาร่วมมือจัดกิจกรรมเลี้ยงผีขุนน้ำ โดยสอดแทรกกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริฯ การบวชป่า การส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ระบบนิเวศของป่า เป็นต้น นอกจากนี้ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ยังส่งเสริมให้โครงการเลี้ยงผีขุนน้ำเป็นกิจรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้มีการประกอบพิธีกรรมความความเชื่อดั้งเดิม

ตามความเชื่อโบราณที่ป่าแม่ตีบ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง