โรงเรียนเทศบาล 3 ท้ายบ้านใหม่ มอบวุฒิบัตรให้บัณฑิตน้อยปฐมวัย
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่โรงเรียนเทศบาล 3 ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นาย อดุลย์ อนุชปรีดา รองนายกเทศบาลตำบลบางปู ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกวิชาการและโครงการปัจฉิมนิเทศ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนปฐมวัยปีที่ 3 บัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปี 2560 ที่ผ่านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมสติและปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้ให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองดีในภายภาคหน้า และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่เข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นสูงขึ้น โดยมีนางจุฑาทิพย์  ฤทธิแผลง  รักษาการผู้อำนายการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ท้ายบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารคณะครู และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในพิธีด้วยความชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในตัวนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจความภาคภูมิใจและทัศนคติที่ดีด้านการศึกษา อีกทั้งเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาให้กับนักเรียน

กล่าวเปิดงาน

นาย อดุลย์ อนุชปรีดา รองนายกเทศบาลตำบลบางปู กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบัณฑิตน้อยทุกคนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560 การศึกษาถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญและรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ทุกคนได้รับการปลูกฝังความรู้ เป็นผู้ที่เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีวิชาการ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการเรียนรู้แต่เยาว์วัยเป็นการปรับและเสริมพัฒนาการความพร้อม สู่การศึกษาระดับประถมศึกษาและในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต และหวังว่าประสบการณ์ในโรงเรียนเทศบาล 3 หรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ จะเป็นฐานที่เข้มแข็งในการต่อยอดด้านการศึกษาให้ทุกคนได้เรียนรู้ชีวิตในภายภาคหน้า

มอบวุฒิบัตร

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง