ห้ามพลาด!! ประกวดโค-กระบือ และสุดยอดอาหารพื้นบ้าน สร้างความเข็มแข็งเกษตรกร สร้างงาน อาชีพ รายได้ที่มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน  24 ม.ค นี้
,ที่บริเวณลานหน้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 พร้อมด้วย นายชัชวาล ประเสริฐ ปศุสัตว์ จังหวัดมหาสารคาม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประกวดโค - กระบือ และสุดยอดอาหารพื้นบ้าน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ในวันที่ 24 มกราคม 2561  เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ให้สามารถพึ่งตนเองได้ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน  

โดยกิจกรรมภายในงาน มีการแข่งขันการประกวดโคเนื้อ จำนวน 3 รุ่น การประกวดกระบือ จำนวน 3 รุ่น และการประกวดผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ 5 ชนิด ได้แก่ ลาบ ส้ม หม่ำ ต้มแซบและเนื้อแห้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงสัตว์และเพิ่มคุณค่าทางอาหาร สร้างรายได้พัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัด

 


 

 


นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 กล่าวว่า  กรมปศุสัตว์ มีแนวทางการพัฒนาให้เกษตรกร ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงโค กระบือ แบบดั่งเดิม เปลี่ยนเป็นแบบประณีตให้มีคุณภาพ  ทั้งด้านการพัฒนาพันธุกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสัตว์และการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เป็นการส่งเสริมอาชีพที่มั่นคง  สำหรับการเลี้ยงโค กระบือ ในพื้นที่เขตปศุสัตว์ เขต 4 ซึ่งมีทั้งหมด 12 จังหวัด เป็นเขตที่มีปริมาณโคเนื้อมากที่สุด โดยจังหวัดมหาสารคาม มีปริมาณโคเนื้อจำนวนประมาณ 130,000 ตัว  ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดมีการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มั่นคงในด้านปศุสัตว์   จึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เห็นความสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้มีคุณภาพ  อีกทั้งส่งเสริมให้มีการเลี้ยงโค กระบือมากยิ่งขึ้น ทั้งเพื่อขยายพันธ์สำหรับใช้งาน และเลี้ยงเพื่อการค้าเชิงพานิช  ที่สามารถสร้างรายได้และส่งเสริมความกินดีอยู่ดีให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง