วัฒนธรรมอ่างทอง จัดอบรม"การแสดงรำโทน" ปลูกฝังเยาวชนรู้คุณค่าวัฒนธรรม (มีคลิป)
วันที่ 25 ธ.ค. 60  บริเวณห้องแววพัชนี  อาคาร 2  วิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  นาง จุรีพร  ขันตี  วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานเปิดโครงการวัฒนธรรมไทยร้อยใจเยาวชนรักษ์ดนตรีนาฏศิลป์  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงรำโทน  โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ  ที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรม


โดย นาง วันทนีย์  มีแสง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง  กล่าวว่า  กระทรวงวัฒนธรรม  ได้วางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มาตรฐานในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม  มุ่งเน้นส่งเสริมให้เยาวชนสามารถเรียนรู้เล่นดนตรีและนาฏศิลป์  อย่างน้อย 1 อย่าง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองจึงร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  จัดโครงการวัฒนธรรมไทยร้อยใจเยาวชนรักษ์ดนตรีนาฏศิลป์ขึ้น  เพื่อให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดอ่างทอง  มีความรู้ในศิลปะการแสดงพื้นบ้านและพัฒนาทักษะศิลปะการแสดงรำโทนไปพร้อมกัน  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเด็กและเยาวชนในสถานศึกในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 100 คน  เข้าร่วมกิจกรรม

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง