#ทำดีตอบแทนบุญคุณผืนแผ่นดินไทย..!! จิตอาสาประชารัฐสานต่อทำดีเพื่อแผ่นดินเกิด หวังให้เป็นต้นแบบเครือข่ายแข็งแรงด้วยพลังประชาชน..!!
วันที่ 19 ต.ค.60 เวลา 15.00 น.ที่ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)  คณะกรรมการจิตอาสาประชารัฐ และคณะกรรมการเครือข่ายจาก 18 อำเภอ เปิดเวทีสื่อสารสาธารณะและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานจิตอาสาประชารัฐ จ.กาฬสินธุ์  โดยมีนายบำรุง  คะโยธา  ประธานคณะกรรมการจิตอาสาประชารัฐ จ.กาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดเวทีสื่อสารฯ ที่เน้นย้ำบทบาท หน้าที่ของการเป็นจิตอาสาที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน เสียสละด้วยความจริงใจเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะที่ดี  ชุมชนเป็นที่พึ่งพาได้  โดยมี ดร.ธวัธวงศ์ชัย ไตรทิพย์ ผู้ประสานงานศูนย์จิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคม จ.กาฬสินธุ์  พร้อมคณะกรรมการระดับอำเภอทั้ง 18 แห่ง จำนวน 100 คน  และยังมีผู้ยากลำบากที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว 18 คน ร่วมรับฟังวิธีการดำเนินการของจิตอาสาประชารัฐ จ.กาฬสินธุ์


โดยจิตอาสาประชารัฐ จ.กาฬสินธุ์  ได้มีมติให้คณะกรรมการระดับอำเภอคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอำเภอละ 1 คน เป็นผู้ยากลำบากที่ฐานะยากไร้  เป็นผู้ประสบภัยพิบัติ   เพื่อเข้ารับสนับสนุนจากกองทุนจิตอาสาประชารัฐรายละ 4,000 บาท ซึ่งมีการแบ่งสัดส่วนการดูแลเงินกองทุนเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรก 1,000 บาท มอบให้กับผู้ยากลำบากโดยตรง  ส่วนที่เหลือ 3,000 บาท คณะกรรมการจิตอาสาประชารัฐระดับอำเภอ จะต้องนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อน เพื่อให้จิตอาสาประชารัฐฯ เป็นที่พึ่งพิงและคอยช่วยเหลือประชาชน ชาวบ้านในชุมชนของตนเองอย่างใกล้ชิดติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง