พมจ.ลำปาง จัดกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559  มหกรรมรวมพลเยาวชนคนนครลำปางตอน "นครแห่งความสุข" โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพล บุรินทราพันธ์ ปลัดจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีเกียรติ นักเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมงาน ณ ลานรถม้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา


ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ทุกวันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 2 พระองค์ ซึ่งได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในฐานะยุวกษัตริย์คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมแก่เยาวชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนา ภายใต้คำขวัญ "ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ" โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมกลไกสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ให้มีบทบาทมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม และส่งเสริมให้เยาวชนอยู่ในศีลธรรม มีวินัยในการดำรงชีวิต มีจิตอาสา ร่วมคิด ร่วมทำ จนได้รับการเชิดชูจากสังคมและตอบสนองความต้องการของเยาวชนให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและสร้างจิตสำนึก รวมทั้งกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ที่จะสร้างพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เพื่อสนับสนุนให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน กระตุ้นให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนทุกภาคส่วนของสังคม ได้ตระหนักในความสำคัญของเยาวชน โดยการยกย่องเชิดชูและได้แสดงออกซึ่งความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านต่างๆเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองและวันเยาวชนแห่งชาติ


เรียบเรียงโดย : อิทธิพล กาวรรณธง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน