รพ.ธรรมศาสตร์เปิดศูนย์ต้อกระจก ศูนย์หัวใจ และงานการพยาบาลผู้ป่วยระยะสั้น
เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (29 มิ.ย. 59)  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตตินัดด์  หะวานนท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศาสตราจารย์ นรนิติ  เศรษฐบุตร  นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์ต้อกระจกธรรมศาสตร์ ศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ และงานการพยาบาลผู้ป่วยระยะสั้น เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ที่บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ  สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหฝลวง จ.ปทุมธานี
ปัจจุบันโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์ และศักยภาพในการให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญเฉพาะทางทุกสาขา ได้จัดตั้ง ศูนย์ต้อกระจกธรรมศาสตร์ ขึ้น เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยต้อกระจกที่เข้ารับการรักษามากถึงเดือนละ 150-200 ราย มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
    

ศูนย์ต้อกระจกธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ ณ ชั้น 2 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ เป็นศูนย์บริการครบวงจรแบบ One Stop Service มีจุดแข็งโดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการนำเครื่องมือรักษาต้อกระจกที่ทันสมัยมาให้บริการ ร่วมกับทักษะความเชี่ยวชาญของคณาจารย์จักษุแพทย์ ธรรมศาสตร์รวมถึงการยอมรับในความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ อีกทั้งมีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในศูนย์ต้อกระจก เช่น เครื่องเลเซอร์ช่วยสลายต้อกระจก เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพิเศษต่างๆ นวัตกรรมเหล่านี้จะทำให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโรคต้อกระจกได้มากขึ้น และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป


ศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ เริ่มเปิดให้บริการผู้ป่วยมาตั้งแต่ปี 2539 โดยขณะนั้นสามารถให้บริการได้เฉพาะการตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก มีเครื่องมือเฉพาะทาง คือ เครื่อง Echo cardiography เพียง 1 เครื่อง หลังจากนั้นจึงมีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 2549 ได้รับงบประมาณ จำนวน 60.9 ล้านบาท จากโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์จากรายได้โครงการออกสลากพิเศษ  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือใช้ในการตรวจรักษาหัวใจขั้นสูงและปรับปรุงตกแต่งสถานที่การดำเนินงาน   ในขณะนั้นทางโรงพยาบาลได้ใช้งบประมาณดังกล่าวสำหรับจัดซื้อเครื่อง x-ray ตรวจสวนหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง จากงบประมาณดังกล่าวทำให้ศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ สามารถขยายบริการเพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจซับซ้อนในระดับทุติยภูมิได้
 

 

ศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์มีขอบเขตการให้บริการ ดังนี้ บริการสุขภาพครอบคลุมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับตติยภูมิทุกสาขา ในเวลาราชการ บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ บริการตรวจรักษาฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการแก่ประชาคมธรรมศาสตร์ ผู้ประกันตนของโรงพยาบาล ผู้ใช้บริการทั่วไป และผู้ใช้บริการบัตรทองในพื้นที่ที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ หรือได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายในระดับ supra contact บริการสนับสนุนวิชาการด้านการวิจัย การเรียนการสอน โดยร่วมกับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข การฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจำบ้าน

 

 

 


เรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง