นายอำเภอแม่แจ่มร่วมให้ความรู้ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมมอบเครื่องม้วนอัดก้อนชีวมวลมัดเชือกอัตโนมัติ (มีคลิป)
นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธาน พิธีมอบเครื่องม้วนอัดก้อนชีวมวลมัดเชือกอัตโนมัติ เพื่อจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย คือ การเกิดหมอกควันปกคลุมในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี  โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สาเหตุที่สำคัญเกิดจากไฟป่า และการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน ทำให้เกิดการสะสมของมลพิษจากหมอกควันในชั้นบรรยากาศสูงเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว สังคม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะสุขภาพของประชาชน ที่ผ่านมาหลายภาคส่วนได้ทำงานและการร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือให้หมดไปอย่างยั่งยืน

 


        วันนี้ทางด้าน นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผลักดันนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมถึงการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยป้องกัน แก้ไข หรือบรรเทาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค หรือประเทศ โดยผ่านกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งในระดับภูมิภาค คือศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค สำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอแม่แจ่ม เป็นพื้นที่ที่เกิดความรุนแรงของปัญหานี้มากที่สุด มีความต้องการเครื่องจักรที่สามารถทำงานทดแทนแรงงานคนได้อย่างรวดเร็ว มาช่วยบริหารจัดการกำจัดวัสดุเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อช่วยลดความรุนแรงของปัญหาจากการเผาทำลายทิ้ง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพิ่มขึ้น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน