กิจกรรมสานสัมพันธ์...เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจ.หนองคาย (คลิป)
วันที่ 25 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระบาท ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย พ.จ.อ.พิเชษฐ์ ไพรพะยอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2560 โดยมีนายปฏิญญา ชมพูจักร หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

นายปฏิญญา ชมพูจักร หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่าด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมได้มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ จึงจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.การสำรวจและกำหนดขอบเขตพื้นที่การดำเนินงาน 2.จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และศึกษาดูงาน 3.จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและสถานประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ข้อมูลและเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในเขตพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชน ช่วยกันกำกับดูแลและเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษจากการประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อให้เครือข่ายมีบริการจัดการเครือข่ายอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และมีทัศนคติเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบกระบวนการผลิตและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการในจังหวัดหนองคายซึ่งในวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยแทนจากชุมชนตำบลพระพุทธบาทสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ผู้ประกอบการในจังหวัดหนองคายจำนวน 7 แห่งได้แก่ บริษัท อัลไล แอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด,บริษัท ไทยซุนฟู๊สด์จำกัด,บริษัทศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด,บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด,บริษัทโรซ่าเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด,บริษัท โรงสีไฟชัยธนาสินเจริญ จำกัด,บริษัท หนองคายปาล์มออยด์อินดัสทรีย์ จำกัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการแนะนำสถานประกอบการ กระบวนการผลิต ควรรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการ (CSR) แนะนำเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบการ โดยเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ชุมชนและชมการแสดงผลงานของสถานประกอบการ

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง