“ท่าซักโมเดล”!!มท.2 ลุยเมืองคอนยกนิ้ว “ท่าซักโมเดล”โครงการ"ตำบลขับขี่ปลอดภัย"เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนลดอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วประเทศ
(20 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเย็นวานนี้ (19 พ.ย.)  ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนกลไกลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากจังหวัดสู่อำเภอและตำบล โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พล.ต.ต.สนธิชยอาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.ว.นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ซึ่งภายหลังการร่วมประชุมนายนิพนธ์ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการกล้อง CCTV ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่มีการติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ที่สามารถแก้ไขปัญหาจราจรและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเกิดจากความร่วมมืออย่างจริงของทุกภาคีในพื้นที่ภายใต้กระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาอย่างลึกซึ้ง หรือ Design Thinking มีการคิดนอกกรอบและลงมือทำ หรือที่เรียกว่าการปฏิบัติงาน 3 ด่าน คือด่านครอบครัว ด่านโรงเรียนและด่านชุมชน ออกให้ความรู้ผู้นำชุมชน นอกจากนี้มีการบรรจุหลักสูตร พรบ.จราจร 10 ชั่วโมง/ภาคเรียน ซึ่งถือแห่งแรกของประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะเป็นผู้เข้าไปสอนความรู้เกี่ยว พรบ.จราจร 10 ชั่วโมง/ภาคเรียนในสถานศึกษา  และมีการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุม ส่งผลให้ไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและจำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุก็ลดลงเป็นจำนวนมาก


นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า ประเทศไทยอยู่ในลำดับต้น ๆ ของของโลกที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนสูง และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย โดยในแต่ละปีอุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก  ศูนย์ความปลอดภัยบนท้องถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งถือเป็นตัวอย่างในการลดการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้อย่าง่าพอใจ โดยวิธีการนำเอาขบวนการ มาตรการในการนำเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนำไปสู่การลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย  ซึ่งการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนได้มุ่งเป้าลงไปที่ระดับตำบล หรือในท้องที่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เป็นโมเดลที่สอดรบกับนโยบายเรื่อง “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” เพราะถ้าทำอย่างนี้ได้ในทุกจังหวัดเชื่อว่าเราจะลดความสูญเสียบนท้องถนนลงได้จำนวนมาก ที่ผ่านมาเราสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนปีหนึ่งกว่า 22,000  ราย พิการอีกว่า 40,000 -50,000 ราย  นอกจากนี้ยังสูญเสียทรัพย์สินและค่ารักษาพยาบาลในแต่ละปีมหาศาล หากนับยอยหลังช่วง 15 ปีที่ผ่านมาคนไทยสูญเสียชีวิตเพราะอุบัติดหตุบนท้องถนน 3-4 แสนรายนับว่าเยอะมาก ๆ และหากทุกฝ่ายไม่ร่วมมือแก้ไขตนคิดว่าปัญหานี้ยากที่จะแก้ไข เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการเริ่มขับเคลื่อนเรื่อง “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” อย่างจริงจังทั่วประเทศ

“เราเห็นตัวเลขชัดเจนแล้วว่าถนนในเมืองไทยทั้งหมดเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงประมาณ 51,000 กม. อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทประมาณ 48,000 กม. และอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดกว่า 590,00 กม. ซึ่งคิดเป็น 86 เปอร์เซ็นต์ของถนนที่ใช้ยานพาหนะสัญจรไปมาในปัจจุบัน และเมื่อดูตัวเลขการเกิดเหตุพบว่าเกิดอุบัติเหตุบนถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 80 เปอร์เซ็นต์  จึงถึงเวลาแล้วมี่จะต้องนำเอาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรในท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมกันดูแลความปลอดภัย  โดยในปัจจุบันทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องใช้การจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ( ศปถ.)ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด มาเป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อน ประสานงานกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ที่สำคัญตั้งแต่ต้นปี 2562 สนช.ได้มีการแก้กฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อย ดูแลด้านการจราจรแล้วดังนั้นการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณเพื่อภารกิจดังกล่าวสามารถทำได้โดยไม่ขัดกับข้อกฎหมายอีกต่อไป   

            นายนิพนธ์ กล่าวต่อไปอีกว่า  ดังนั้นตนจึงมีนโยบายในการกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ โดยจะเน้นการบริหารจัดการในระดับพื้นที่เป็นหลัก ภายใต้โครงการเสริมสร้าง "ตำบลขับขี่ปลอดภัย" ซึ่งจะเป็นการร่วมกันทุกฝ่ายทั้งภาคราชการภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน และประชาชน  ทั้งนี้ทางกระทรวงมหาดไทยจะนำแนวทางการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจไปเป็นต้นแบบแก่จังหวัดอื่น ๆ ด้วย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหมาดไทยกล่าวย้ำในที่สุด.

ขอบคุณภาพ/คลิป สนง.ปชส.นครศรีธรรมราช

ข่าว/ ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง