พะเยา ประชุมเร่งขับเคลื่อน และสนับสนุน โครงการศึกษาความเหมาะสม พื้นที่ก่อสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้  ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลแม่กา  ได้จัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสม พื้นที่ก่อสร้างสนามบินจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา และชี้นำจุดตำแหน่งที่ตั้งโครงการก่อสร้างสนามบินจังหวัดพะเยา  รวมถึงการออกแบบเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา  และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่มีความสะดวกทันสมัย และได้มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา (กบจ.) ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานฯ  เห็นชอบในหลักการ โดยให้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการศึกษาความเหมาะสมพื้นที่ก่อสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา จากส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการดังกล่าว  ต่อมาจังหวัดพะเยาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน และสนับสนุนโครงการศึกษาความเหมาะสมพื้นที่ก่อสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ขั้นตอน ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาความเห็น และข้อเสนอแนะในการศึกษาความเหมาะสม พื้นที่ก่อสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา ในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ด้านการใช้ที่ดิน และสิ่งแวดล้อม , ด้านโครงข่ายคมนาคม , ด้านโครงสร้างพื้นฐาน , ด้านผังเมือง , ด้านวิชาการ , ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆในการสนับสนุนภาคเอกชน และด้านการจัดการรองรับความเจริญเติบโตการสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา   ขณะเดียวกันเครือข่ายการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสนามบินเชียงคำ ก็ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการก่อสร้างสนามบินเชียงคำอีก 1 ชุด   และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้ประชุมมอบนโยบาย การขับเคลื่อนการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดพะเยา “พะเยาโมเดล” พร้อมทั้งเรื่อง การก่อสร้างสนามบิน โดยมอบหมายจังหวัดพะเยา ตั้งคณะกรรมการศึกษาในการสร้างสนามบินด้วยนั้น


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้สั่งการให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งทำการศึกษาความเหมาะสมและเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยงานรวบรวม และศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจ และสังคมของบริเวณที่ศึกษา การสำรวจความเหมาะสมเกี่ยวกับจุดที่ตั้งสนามบิน , การศึกษาผลกระทบด้านวิศวกรรมจราจร สำรวจเก็บข้อมูล และคาดการณ์ปริมาณผู้ใช้บริการ และจำนวนเที่ยวบิน , ศึกษาทางเลือกตำแหน่งจุดที่ตั้งของสนามบินที่มีความเหมาะสม , การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น , การรับฟังความคิดเห็น และมีการมีส่วนร่วมการนำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการก่อสร้างสนามบินจังหวัดพะเยา  โดยใช้งบประมาณในการศึกษาและดำเนินการ เป็นงบกลางปี 2563  โดยให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการศึกษาฯ  ทั้งนี้ให้ดำเนินการขับเคลื่อนการก่อสร้างสนามบินรวม ถึงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา โดยให้ดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

สำหรับการเลือกว่าจะใช้สถานที่ใดเป็นสถานที่ก่อสร้างสนามบินนั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมทั้งที่ตำบลแม่กา อ.เมืองพะเยา  และ อ.เชียงคำ   ซึ่งจุดที่อำเภอเชียงคำนั้น ทางจังหวัดมีแผน จะทำเป็นสนามบินเพื่อการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดพะเยาด้วย ซึ่งได้มอบหมายให้ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่อไป.

 

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พะเยา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน