คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี พุทธศักราช 2562 (ชมคลิป)
วันที่ (7 ต.ค. 62)   ณ สนามสอบ วัดพนัญเชิงวรวิหาร   อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ  พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต) เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร  รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 2    เป็นประธานพิธีเปิด  และ ให้โอวาทของแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวให้กับผู้เข้าสอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ การจัดสอบในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าสอบระดับนักธรรมชั้นตรี  จำนวน 131 รูป  ห้องสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี  3 ห้อง  โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน  พระพิพัฒนศาสนกิจวิทาน  รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง  ครูสิริชัยมงคล   รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล  พระครูเกษมจันทวิมล (พระอาจารย์แดง)  เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ   ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพระภิกษุ-สามเณรที่เข้าสอบ

พระภิกษุ-สามเณร สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี พุทธศักราช 2562

ในการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีประจำปีการศึกษา 2562 ได้มีการสอบ สนามหลวงนักธรรมชั้นตรี พร้อมกัน ทั่วราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2562  เพื่อให้พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องถึงปัจจุบันด้วยความที่บุรพาจารย์และบรรพบุรุษ ได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติมาตามลำดับ บรรพชิตก็ดี คฤหัสถ์ก็ตามหากได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกที่ดี กล่าวคือ ตั้งใจศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนนั้น และช่วยกันเผยแผ่แนะนำให้ผู้อื่นได้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติจึงนับเป็นผู้ร่วมมอบมรดกกรรรมให้อนุชนคนรุ่นหลัง ทั้งเป็นปัจจัยอันสำคัญที่จะสร้างความสุขความเจริญ  การสอบธรรมสนามหลวงในครั้งนี้ จึงเป็นอีกวาระหนึ่งที่จะทดสอบความรู้ความเข้าใจของพระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้มั่นใจในความพร้อมที่จะร่วมกันธำรงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว ที นิวส์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน