อุตสาหกรรมพะเยา พร้อมชาวบ้านกว่า50คน เข้าตรวจโรงงานเจ.เค.ฯ ด้านเจ้าของโรงงานขอโอกาสอีกครั้ง รับประกันต่อไปไม่มีกลิ่นเหม็นแน่นอน
15.30น. วันที่ 26 กันยานยน 2562   อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวแทนของชาวบ้านเข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ตำบลเขียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ,   ปลัดอำเภอเชียงคำ , เจ้าหน้าที่ อบต.เชียงบาน , กำนันตำบลเชียงบาน , ผู้ใหญ่บ้าน จำนวนหลายหมู่บ้าน พร้อมทั้งตัวแทนของชาวบ้านที่เดือดร้อนจากกลิ่นเหม็น เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือ ตามหนังสือที่อ้างถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้อาศัยตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีคำสั่งให้ บริษัท เจ.เค.ชนาธาร จำกัด ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ซึ่งระหว่างการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมดังนี้
 1. กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมมีหนังสือที่ อก. 0303/1294 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ถึงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นและการปล่อยน้ำทิ้งลงในคลองสาธารณะ ของบริษัท เจ.เค.ชนาธาร จำกัด ได้ร้องเรียนผ่านเว็บบอร์ดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อ 2. วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ชุมนุมในพื้นที่ได้ร่วมกันตรวจสอบภายในบริเวณโรงงานโดยพบการระบายน้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ผ่านระบบบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ลักษณะน้ำที่พบมีสีดำกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำในระบบบำบัดซึ่งน้ำทิ้งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อชุมชนตลอดจนแหล่งน้ำสาธารณะลักษณะดังกล่าวจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ. ศ. 2535 หมวด 4 การควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้อ 14 ห้ามระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงานเว้นแต่ได้รับการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจนน้ำทิ้งนั้นมีลักษณะเป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีทำให้เจือจาง ( dilution )   ประกอบกับ มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องหลักเกณฑ์การสั่งให้หยุดการประกอบกิจการโรงงานกรณีมีการระบายน้ำออกจากโรงงาน พ.ศ. 2546 ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติโรงงานพ. ศ. 2535 อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายให้มีอำนาจจึงมีคำสั่งให้บริษัทเจเคชนาธารจำกัดหยุดประกอบกิจการโรงงานในส่วนของการผลิตมะม่วงอบแห้งตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งฉบับนี้เป็นต้นไปและให้ บริษัท เจ.เค.ชนาธาร จำกัด ทำการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน จำนวน 6 ข้อดังนี้ 
1.ให้ปิดหรืออุดช่องระบายน้ำที่เกิดการประกอบกิจการที่ระบายออกนอกโรงงานทุกจุด
 2. ให้จัดทำแผนการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นเหม็นพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนและให้จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำเสียมาเป็นผู้ควบคุมการดำเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมแสดงข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญแล้วแจ้งเป็นหนังสือต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาทราบเพื่อจะได้ทำการตรวจสอบ
 3. ให้ทบทวนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียและให้จัดส่งเอกสารแบบแปลน และรายการคำนวณของระบบบำบัดพร้อมมีคํารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
4. ให้จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียจากบ้านพักของคนงานพร้อมดำเนินการจัดทำรางระบายน้ำฝนของโรงงานให้ชัดเจนมองเห็นได้ง่ายและสามารถตรวจสอบได้สะดวก
 5. ให้ทำการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบและรายการคำนวณการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและแผนการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพพอเพียงไม่ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคล ทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน
 6. ให้จัดชุดมวลชนสัมพันธ์ของโรงงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรื่องกลิ่นเหม็นแล้วรายงานผลให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาทราบทุกวันอังคารตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติตามคำสั่งและในการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละขั้นตอนหากประเมินแล้วเห็นว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนให้แจ้งเป็น หนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้นำชุมชนก่อนดำเนินการพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน
ทั้งนี้ข้อ 1 ให้ดำเนินการทันที ข้อ 2 และข้อ 3 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ข้อ 4 และข้อ 5 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 และ ข้อ 6 ให้ดำเนินการตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติตามคำสั่ง ผู้ลงนามนายบุญอุ้ม วงศ์บุตรอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย 

อุตสาหกรรมพะเยา เข้าตรวจสอบโรงงานเจ.เค. ท่ามกลางชาวบ้านแห่มาชูป้ายประท้วง

   ภายหลังจากมีการประชุมที่ห้องประชุมอบตเชียงบานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านเดินทางเข้ามาร่วมพูดคุยและร่วมกันตรวจสอบสถานที่บ่อบำบัด ที่เคยส่งกล่นเหม็นจนชาวบ้านต้องมาเรียกร้องให้ปิดไปล้วหลายครั้ง  ซึ่งพบว่าภายในโรงงานเจ.เค. ได้ทำการบำบัดจริงและมีกลิ่นเพียงเล็กน้อยในขณะที่ยืนอยู่ปากบ่อ
 
ด้าน น.ส. อมรรัตนื ตาวงศ์ ผู้จัดการบริษัท เจ.เค.ชนาธาร จำกัด ได้กล่าวว่า ในส่วนของแก๊สที่มีอยู่เดิมทางโรงงานมีการบำบัด ซึ่งมีการดึงแก๊สไปเผาที่อุณหภูมิสูงกว่า 800 องศา โดยทางโรงงานได้ทำการทดสอบเผา โดยมีศูนย์ควบคุมมลพิษภาคเหนือ ศูนย์เฝ้าระวังมลพิษภาคเหนือมาเก็บตัวอย่างของก๊าซที่ออกไปเพื่อนำไปตรวจสอบว่ามีอะไรหลงเหลือในแก๊สที่เราเผาหรือไมในระหว่างที่รอผล เราก็ยังไม่ได้ทำการเผา จนผลออกมาว่ามันมีความปลอดภัยเราก็เริ่มทำการเผาตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม เป็นต้นมา ซึ่งแก๊สที่เคยอยู่ในบ่ออกไปจนหมด ในส่วนของการฟื้นฟู เราก็มีการใช้จุลินทรียซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้แสงแล้วก็ใช้ความชื้นเป็นตัวหล่อเลี้ยง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นบริเวณรอบๆ และมีการปลูกหญ้ารอบๆบ่อ เพื่อช่วยในเรื่องการยึดหน้าดิน

เจ้าของโรงงานเจ.เค. วอนชาวบ้านเปิดโอกาสให้ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน รับประกันต่อไปกลิ่นเหม็น และมลพิษจะไม่มี อย่างแน่นอน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน