วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เผยนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ลดปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม

นายไพฑูรย์ จันทรานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ของนักเรียน นักศึกษาประจำปี 2562 มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ระเบียบ และคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ออกมาเป็นโครงการ ชิ้นงาน อุปกรณ์เครื่องมือและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อเป็นพื้นฐานและประสบการณ์ในการคิดค้น พัฒนา โดยให้ตระหนักถึงความจำเป็น พัฒนา ต่อยอด ผลงานนวัตกรรม 

        โดยมีผลงานเข้าร่วมจัดแสดง จำนวน 37 ผลงาน ประกอบด้วย ประเภทด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเภทด้านการประกอบอาชีพ ประเภทด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทด้านหัตถศิลป์ ประเภทด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ประเภทด้านการแพทย์และสาธารณภัย และประเภทด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งนี้ มีการประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยภาคภาษาอังกฤษด้วยอีก 2 ทีม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เปิดเผยอีกว่า การจัดกิจกรรมนี้ เป็นการนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ผลงานให้นักเรียน นักศึกษา สนใจ ใฝ่รู้ เพียรพยายาม อดทน อดกลั้น มีความคิดสร้างสรรค์และเกิดความสามัคคี โดยคิดค้นพัฒนาและประดิษฐ์ผลงานนำไปใช้ประโยชน์เป็นที่ยอมรับ และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป ซึ่งหนึ่งในนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ คือ การประกวดพลาสติกชีวภาพ ยืดอายุการเก็บรักษาผักชี think eat save กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตจาก พอลิเมอร์ธรรมชาติ คือแป้งข้าวโพด ลดปัญหาถุงพลาสติก ลดมลพิษ ลดปัญหาขยะในครัวเรือนด้วยซึ่งในปัจจุบันขยะพลาสติกคือหนึ่งในหลายๆ สาเหตุของภาวะโลกร้อน พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีวัตถุดิบจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เมื่อผ่านกระบวนการพอลิเมอไรเซชันผลิตเป็นพลาสติกที่สามารถทำให้ได้พลาสติกที่ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ถุงพลาสติก กล่องพลาสติก โฟม เป็นต้น แม้ว่าพลาสติกจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน แต่พลาสติกยังเป็นภัยอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เนื่องจากพลาสติกใช้เวลานานในการย่อยสลาย และก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก สร้างสภาวะโลกร้อน ขยะพลาสติกรวมทั้งขยะอื่นๆ ที่ย่อยสลายยากเป็นสาเหตุให้สัตว์น้ำเสียชีวิต เมื่อขยะพลาสติกลอยอยู่ในน้ำ ลักษณะของพลาสติกอาจคล้ายกับแมงกะพรุนหรืออาหารอื่นๆ ตามธรรมชาติของสัตว์ทะเล ทำให้สัตว์ทะเลสับสนหรือเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารจึงกินเข้าไป ทำให้เสียชีวิต สิ่งเหล่านี้สะท้อนการใช้พลาสติกในปัจจุบันว่า ทุกการกระทำของมนุษย์ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ ทะเล   ขยะพลาสติกจากปิโตรเลียมนับวันจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรโลก เกิดปัญหาด้านการจัดการขยะตามมา เนื่องจากพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียมย่อยสลายยากและใช้เวลานานหลายร้อยปี ดังนั้นควรหาทางเลือกที่ดีกว่าให้กับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  การให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรในโลกอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยเฉพาะพลาสติกที่ใช้กันเป็นจำนวนมากนั้น ควรหันมาเลือกใช้จากแหล่งทรัพยากรที่ใช้ไม่มีวันหมด ปลูกทดแทนได้ (renewable plastic) นั่นคือ พลาสติกที่ผลิตมาจากพืชที่ปลูกใหม่ทดแทนได้หรือรีไซเคิล ทางเลือกหนึ่ง คือ การใช้วัตถุดิบที่เป็นพลาสติกชีวภาพ  (bioplastic)  ที่สามารถสลายตัวได้  และประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในด้านแหล่งวัตถุดิบที่เป็นพืชปริมาณมาก จึงมีศักยภาพในการผลิตพลาสติกที่ทำจากพืช (bio-based plastic)  ในปัจจุบันหลายหน่วยงานให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยพยายามหาวัสดุย่อยสลายง่ายมาทดแทนวัสดุสังเคราะห์ โดยมีการศึกษาการทำพลาสติกชีวภาพที่เตรียมได้จากพอลิเมอร์ธรรมชาติหลายชนิด เช่น ไขมัน โปรตีนและแป้ง  ซึ่งแป้งมีข้อดี คือ ย่อยสลายได้ง่าย สามารถพองตัวขึ้นเป็นแผ่นฟิล์มได้ มีปริมาณมาก ราคาถูกและหาได้ง่าย


แป้งเป็นพอลิเมอร์ของกลูโคสที่มีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ อะไมโลสและอะไมโลเพคติน  แป้งที่มีปริมาณอะไมโลสสูงจะสามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิลม์ได้ดี  ประกอบกับในจังหวัดอุตรดิตถ์มีของทานเล่นที่เป็นที่นิยม คือ ข้าวแคบ ซึ่งหลายคนมักคิดว่าเป็นพลาสติก โดยมีวิธีการทำ คือ หมักข้าวเจ้าประมาณ 2-3 วัน ให้ข้าวหมักเกิดกรดเปรี้ยว จากนั้นกรองเอาเฉพาะแป้งข้นๆ ไปล้างผ่านน้ำอีกครั้งเพื่อขจัดกลิ่นเปรี้ยว แล้วนำแป้งไปเกลี่ยบนปากหม้อให้เป็นแผ่นบางๆ เรียงลงตับ ผึ่งแดดให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วจะสามารถลอกเป็นแผ่นและมีลักษณะใสเหมือนพลาสติก สามารถรับประทานเป็นของทานเล่นได้ คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะนำการแช่แป้งในวิธีการทำข้าวแคบมาใช้ในการดำเนินการทดลอง และจากการศึกษางานวิจัยพบว่า มีการศึกษาทดลองการทำพลาสติกชีวภาพ ในรูปแบบของแผ่นฟิลม์บริโภคได้ โดยใช้แป้งมันสำปะหลัง แป้งถั่วเขียว แป้งเมล็ดขนุน  แป้งข้าวเฉี้ยงพัทลุง  แป้งบุก แห้วจีน ผงมะม่วง เป็นต้น คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาชนิดของแป้งในการทำพลาสติกชีวภาพในรูปแผ่นฟิลม์ โดยใช้แป้งข้าวโพด แป้งมันสำปะหลัง แป้งสาลี แป้งข้าวเจ้า แป้งถั่วเขียว แป้งเท้ายายม่อม มาศึกษาชนิดและความเข้มข้นของแป้งในการทำพลาสติกชีวภาพ  ศึกษาระยะเวลาการแช่แป้งต่อคุณลักษณะของพลาสติกชีวภาพ และศึกษาสมบัติทางกายภาพของพลาสติกชีวภาพที่ได้ โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาชนิดของแป้งที่เหมาะสมในการทำพลาสติกชีวภาพ   มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบของแป้งที่มีต่อลักษณะทางกายภาพของพลาสติกชีวภาพ 2) ศึกษาปริมาณของกลีเซอรีนที่มีต่อลักษณะทางกายภาพของพลาสติกชีวภาพ 3) ศึกษาชนิดและความเข้มข้นของแป้งที่มีต่อลักษณะทางกายภาพของพลาสติกชีวภาพ 4) ศึกษาคุณสมบัติของพลาสติกชีวภาพจากแป้งชนิดต่าง ๆการศึกษาชนิดของแป้งในการทำพลาสติกชีวภาพโดยมีผู้จัดทำ นางสาวกฤษณา       ทาสุข นางสาวจิราภรณ์แก้วทา นางสาวอริศรา  คำเหม็ง นักศึกษา     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่  1  แผนกวิชาการบัญชี ครูที่ปรึกษา ครูจันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม ครูวันวิสาข์  โพธิหิรัญ ครูภัทรพลโพธิหิรัญ

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์อุตรดิตถ์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน