อบจ.โคราช เปิดศูนย์ป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือพี่น้องชาวโคราชให้รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์อย่างทั่วถึง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 6 ส.ค. 62 เวลา 10.00 น. ที่สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร.ต.หญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดศูนย์ป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์อย่างทั่วถึง จากนั้น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นาย นพล วงษ์ประเสริฐ  ที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา  นาย ธีระชัย  เทพนอก ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ.นครราชสีมา  ร่วมกันปล่อยขบวนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย  โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

 

 

 

 

 

 


ด้าน ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่ จ.นครราชสีมา ขณะนี้ค่อนข้างวิกฤต มีแนวโน้มยาวนานและรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว อบจ.จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง อบจ.นครราชสีมา ณ สำนักการช่างฯ เพื่อจัดเตรียมสรรพกำลังคน ในการสำรวจพื้นที่ประสบภัย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งให้พร้อม ให้เพียงพอในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีเมื่อได้รับการขอมาจากผู้ประสบภัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ข้อกำหนด ทั้งการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน จนถึงระยะยาวเพื่อให้เกิดความมั่นใจของประชาชนที่ประสบภัย นอกจากนี้ อบจ.ยังได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันต่อสถานการณ์ รวมถึง ตนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเต็มใจ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานประจำอำเภอทุกอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยแล้วทั้ง 32 อำเภอในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา  อย่างไรก็ตาม อบจ.ได้กำหนดแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในระยะเร่งด่วนไว้เบื้องต้น โดยการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค – บริโภค, จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 7 คัน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในห้วงเวลาดังกล่าวจะมีการสำรวจบ่อน้ำบาดาลเก่า ที่เลิกใช้งานแล้วมาดำเนินการเป่าล้างเพื่อฟื้นฟูสภาพให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นโดยใช้เครื่องจักรกลของ อบจ. ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 10 บ่อ 4 อำเภอ โดยรถขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 คัน ,เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อสูบ, รณรงค์ให้ประชาชนดำเนินการสำรองน้ำอุปโภค บริโภค โดยการจัดหาภาชนะสำรองน้ำประจำครัวเรือนให้ได้มากที่สุด ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น ได้วางแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ได้แก่ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ให้ครอบคลุมทุกตำบล หมู่บ้าน ซึ่งหากหมู่บ้านใดขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค สามารถใช้น้ำจาก แหล่งน้ำของหมู่บ้านข้างเคียง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์  คาบพิมาย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน