ขยะสร้างบุญ!!เจ้าคณะ จว.นอภ.ชาวบ้าน “เปลี่ยนกองขยะสู่กองบุญ”

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร พระราชวิจิตรปฏิภาน เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร เรืออากาศตรีโสภณ ภู่ขันเงิน นายอำเภอหลังสวน ร่วมกันเป็นประธาน ในพิธีเปิด ธนาคารบุญ “เปลี่ยนกองขยะเป็นกองบุญ” ถวายวัด โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอหลังสวน รองศาสตราจารย์ สอรัฐ มากบุญ เลขานุการคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 เข้าร่วม

วัด ชาวบ้าน ร่วมกันสร้างกองขยะ

นายสุทธิพันธ์ สุวรรณบัณฑิต ประธานคณะกรรมการการจัดการขยะจากต้นทาง ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน กล่าวรายงานว่าปัจจุบัน สถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายขยะชุมชนทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากรายงานสรุปสถานการณ์มลพิษ ประเทศไทยประจำปี 2561 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ  เจ็ดหมื่นหกพันตันต่อวัน (76,000 ตัน/วัน) ซึ่งการจัดการขยะยังประสบปัญหาทั้งในด้านการจัดเก็บและการกำจัดที่ขาดประสิทธิภาพ  และไม่ถูกหลักสุขาภิบาล  เป็นปัญหาต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก ประเทศไทยเป็นประเทศที่สร้างขยะลงสู่ทะเลมากเป็นลำดับที่ 6 ของโลก ซึ่งองค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน  ประเภทของขยะที่มีจำนวนมากที่สุดคือ ขยะอินทรีย์เศษอาหารซึ่งสามารถย่อยสลายได้และขยะพลาสติกที่นำมาใช้ประโยชน์แค่ไม่กี่นาทีจะต้องใช้เวลาในการย่อยสลายถึง 450 ปี  หากไม่กำจัดให้ถูกวิธี จะก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็น  เกิดน้ำชะขยะ การแพร่กระจายของเชื้อโรค

ลดวิกฤติโลก
ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ  ในส่วนของพื้นที่อำเภอหลังสวน ปัญหาขยะ เป็นประเด็นที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอหลังสวน ได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอหลังสวนในปี 2562 ตำบลท่ามะพลา และตำบลอื่นๆในเขตอำเภอหลังสวน ส่วนมาก ยังไม่มีรถขนขยะ การจัดการขยะครัวเรือนจากต้นทางจึงมีความจำเป็นและเหมาะสมในการนำมาเป็นแนวทางการแก้ปัญหาขยะให้ลดน้อยลงจนหมดไปในที่สุด  เครือข่ายการจัดการขยะจากต้นทางตำบลท่ามะพลา ซึ่งมีพระราชวิจิตรปฏิภาน เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร เป็นที่ปรึกษา โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่บูรณาการกันขับเคลื่อนงานด้านการจัดการขยะ ทั้งคณะสงฆ์ คณะครู/นักเรียน ภาคประชาชน อสม. จิตอาสา ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะพลา อาสาสมัครแทรชฮีโร่หลังสวน ฯลฯ ตระหนักในปัญหาดังกล่าวจึงเห็นว่า หากสามารถคัดแยกขยะอินทรีย์เหล่านี้ออกมาจากขยะพลาสติกและขยะประเภทอื่นแล้วนอกจากจะได้พลังงานในรูปของก๊าซชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์แล้ว  ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการกำจัดขยะที่เป็นรูปธรรม ถูกวิธีและช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  จึงร่วมกับวัดราชบุรณะ(พระอารามหลวง)และประชาชน จัดตั้ง “ธนาคารบุญ เปลี่ยนกองขยะเป็นกองบุญถวายวัด” มีธนาคารสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่วัดราชบุรณะ ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร และมีธนาคารสาขาย่อย อีก 9 สาขาตั้งที่ศูนย์หมู่บ้านหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9  เปิดรับบริจาคขวดพลาสติกที่สะอาดจากหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อนำเข้าธนาคารบุญสำนักงานใหญ่วัดราชบุรณะในทุกวันพระ เพื่อให้วัดขายเป็นทุนในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นกุศโลบายในการแยกขยะในครัวเรือนจากต้นทางในภาพรวมของตำบล ลดปริมาณขยะ เริ่มต้นจากขยะขวดพลาสติก จนนำไปสู่การต่อยอดการจัดการขยะถุงพลาสติกและขยะประเภทอื่นๆต่อไป  

ภาพข่าว จิตติ ดาวชจร ภูมิภาค ทีนิวส์  ชุมพร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง