สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำนักเรียนเข้าค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”

เมื่อวันที่  21  มิ.ย.62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ)  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  มอบหมายให้  นายรังสฤษธิ์  บุญรอง  รอง  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง  KID  พิชิตปัญหา”  เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์  จัดขึ้นในระหว่างวันที่  21 - 23  มิ.ย.62  กลุ่มเป้าหมายคือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  100  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต  สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัว  ปรับจิตใจในอนาคตได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  สามารถเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การพัฒนาทักษะชีวิต  ผ่านกิจกรรมค่ายเรียนรู้การเป็นผู้นำ  การทำงานเป็นทีม  การแก้ปัญหาและความรับผิดชอบต่องานที่ทำ  และเพื่อให้มีโรงเรียนนำร่องในการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต  “ปลุกพลัง  KID  พิชิตปัญหา”  เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  ในเขตพื้นที่การศึกษา  วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก  พระครูไพโรจน์วัฒนาทร  รักษาการ  ผอ.สำนักงานวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ทีมวิทยากรกระบวนการ  ทีมครูนกเอี้ยง  จ.ยโสธร  สพป.ศรีสะเกษ  เขต  4  สำนักงานศึกษาธิการ  จ.ศรีสะเกษ  และครูโรงเรียนแกนนำทั้ง  10  โรงเรียน  โดยมี  นางรุจิราภรณ์  หลาวทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมี  นางนวพร  ทองสมบัติ  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 


นายรังสฤษธิ์  บุญรอง  รอง  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  กล่าวว่า  เนื่องด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  ได้กำหนดทักษะเป็นสมรรถนะสำคัญที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา  ทั้งด้านความรู้  ความรู้สึกนึกคิดให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  ป้องกันตัวเองในภาวะคับขัน  และจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม  เช่น  ปัญหายาเสพติด  ท้องไม่พร้อม  ปัญหาความรุนแรง  และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ  อันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนประพฤติตนไปในทางที่ไม่ถูกต้อง


 

 

 

 

 

 

รอง  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  กล่าวต่อไปว่า  สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  และมีความสุข  มีทักษะนำชีวิตให้รอดพ้นจากปัญหาสังคมที่อยู่ในภาวะวิกฤตมากมาย  และส่งผลกระทบถึงเด็กและเยาวชน  ที่ทุกภาคส่วนกำลังร่วมมือกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน  ที่พึงประสงค์  สามารถเรียนรู้และดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ  สพฐ.

 

 

ชยงค์  มณีพันธุ์เจริญ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.ศรีสะเกษ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน