ทช. เดินหน้าดูแลปกป้องพื้นที่ชายฝั่งลดปัญหาขยะทะเลเพิ่มพันธ์สัตว์น้ำและร่วมกันปลูกป่าชายเลน(มีคลิป)

นายวิชัย  สมรูป ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสุราษฎร์ธานี นำผู้นำชุมชน เยาวชนนักเรียนนักศึกษากว่า 500 คนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ประกอบด้วยลูกปลากะพงขาวจำนวน 30,000 ตัวลงทะเลบริเวณปากอ่าวคลองพุมเรียง นอกจากนั้นร่วมกันเก็บขยะที่บริเวณชายหาดยาวกว่า 1 กิโลเมตร นอกจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกางใบเล็กและใบใหญ่ เพื่อสัตว์น้ำได้มาแพร่ขยายพันธ์และเป็นการกัดเซาะชายฝั่งของแหล่งเที่ยวที่สำคัญของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทช เดินหน้าดูแลปกป้องพื้นที่ชายฝั่งลดปัญหาขยะทะเลเพิ่มพันธ์สัตว์น้ำและร่วมกันปลูกป่าชายเลน

นายวิชัย ได้กล่าวว่า วันทะเลโลก World Ocean Day  เกิดขึ้นในปี 2562 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโ ประเทศบลาซิล และในปีนี้ก็เป็นเวลา 27 ปี แล้ว ที่คณะทำงานกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกับจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ อาทิ อุทยานสัตย์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล เราทุกคนควรรับรู้ถึงวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมสากล และเพื่อแสดงความเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลของท้องถิ่นตนเอง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรม ที่ให้ประชาชนและนักเรียน ได้มีส่วนร่วมโดยมีวัตถุประสงค์

ทช เดินหน้าดูแลปกป้องพื้นที่ชายฝั่งลดปัญหาขยะทะเลเพิ่มพันธ์สัตว์น้ำและร่วมกันปลูกป่าชายเลน
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้ประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายความมือต่างๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมกับจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตลอดจนป่าชายเลนของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและความมั่นคงของชาติ    

อดีตที่ผ่านมาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก เช่น การบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าชายเลน การจับสัตว์น้ำอย่างไร้ขีดจำกัด ปัญหาขยะชายหาด ขยะที่ตกค้างในทะเล ประกอบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น น้ำเสีย มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อความสมดุล ของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นอย่างมาก

ดังนั้นพวกเราในฐานะประชาชนชาวไทย ควรร่วมมือกันเพื่อพิทักษ์รักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยตลอดไป ดังคำขวัญของวันทะเลโลกในปีนี้คือ “Gender and the Ocean” ทะเลเท่าเทียม หมายถึง การส่งเสริมความเท่าเทียมกันในทุกเพศ ทุกวัย เน้นพลังหญิงละชาย กระตุ้นจิตสำนึกเพื่อรักษา หวงแหน ใส่ใจ ดูแล ท้องทะเล และทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง เป็นการร่วมขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว  ณัฐธิดา  เริ่มฤกษ์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุราษฎร์ธานี

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน