สหกรณ์จังหวัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการตลาด สร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่ คาดว่ามีแหล่งรับซื้อที่น่าเชื่อถือและราคาที่เป็นธรรม

วันนี้(19 มิ.ย.62) ที่โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการตลาด(ราคาข้าว)นาแปลงใหญ่ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างสหกรณ์การเกษตรกับผู้แทนเกษตรกรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้ส่งเสริมการรวมกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีนายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานและพยานในพิธีการลงนามฯ ระหว่างประธานเครือข่ายนาแปลงใหญ่จังหวัดสุรินทร์กับผู้แทนเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเกษตรจังหวัดสุรินทร์ พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และ ธกส. ลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลง และผู้นำเกษตรกรนาแปลงใหญ่ 280 คน เป็นสักขีพยาน

 

 

ร่วมกันบันทึกข้อตกลงรทางการตลาด สร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกร

นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องลดต้นทุนการผลิต โดยส่งเสริมการรวมแปลงการผลิตของเกษตรกรเป็นรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงความต้องการของตลาด ตลอดจนมีการเชื่อโยงกับตลาดเพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการตลาดเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุรินทร์ ในการมีแหล่งรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่แน่นอนและได้ราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ในการรวบรวมและแปรรูปข้าวคุณภาพ ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวและสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ ได้มีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการจัดทำเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยจังหวัดสุรินทร์มีข้าวนาแปลงใหญ่ทั้งสิ้น 196 แปลง พื้นที่ 290,078 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 20,327 ราย คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 101,527 ตัน มูลค่ากว่า 1,320 ล้านบาท

 

 

ภาพ/ ทีมข่าวเฉพาะกิจสุรินทร์ และ เขมชาติ ชุณหกิจขจร

ข่าว/ รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดสุรินทร์

ผู้เข้าร่วมเป็นพยานในบันทึกข้อตกลง และผู้นำเกษตรกรนาแปลงใหญ่
 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน