คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านห้วยไข่เขียด ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
ที่ บ้านห้วยไข่เขียด หมู่ 7 ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายยวง อยู่มา ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิจารณ์ สนามแจง นายกสมาคมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอดุลย์ศักดิ์ ไชยราช หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สนง.เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นางปัทมาวดี สุปัญญา หน.กลุ่มงานฯ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายทรงศักดิ์ ทิอ่อน ผู้แทนนายก อบจ.อุตรดิตถ์ ผู้แทนปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิจารณา

    โดยมีนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่า นายอนิรุจ ขันลา ส.อบจ.อุตรดิตถ์เขตอำเภอฟากท่า นางปราณี บัววังโป่ง รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอฟากท่า นางจงกล เพ็งวัน เกษตรอำเภอฟากท่า นายเกียรติศักดิ์ สีกา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านห้วยไข่เขียด คณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่ม องค์กร ประชาชนให้การต้อนรับ ซึ่ง บ้านห้วยไข่เขียด ต.สองคอน อ.ฟากท่า เป็น 1 ใน 3 ที่ผ่านการคัดสรรรอบที่ 2 มี 3 หมู่บ้านที่ผ่านเข้ารับคัดสรร คือ บ้านท่าดินขาว อ.ตรอน บ้านดงงาม อ.ท่าปลา และบ้านห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า บ้านห้วยไข่เขียด หมู่ที่ 7 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อนที่จะแยกหมู่บ้านจากบ้านวังกองหมู่ที่ 1 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ แต่เดิมเรียกว่า “บ้านน้อย” ต่อมาเมื่อแยกหมู่บ้านจากบ้านวังกอง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2531 และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  “บ้านห้วยไข่เขียด” ตามชื่อลำห้วยที่อยู่ในหมู่บ้าน คือ “ลำห้วยไข่เขียด”เหตุที่เรียกชื่อนี้เพราะแต่ก่อนทางพื้นที่ของหมู่บ้านจะเป็นที่หาปลาของคนในท้องที่ เมื่อคนหาปลาต้องออกมานอนค้างแรมบริเวณลำห้วย (บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านในปัจจุบัน) พอตอนกลางคืนมีเสียงเขียดร้องระงมดังสนั่นไปทั่วลำห้วย เพราะว่าเขียดร้องเรียกคู่เพื่อผสมพันธุ์ และวางไข่ จึงเรียกลำห้วยนี้ว่า ลำห้วยไข่เขียด บ้านห้วยไข่เขียด  มีพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาและราบลุ่มลำน้ำปาด อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและเป็นทิวเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เบญจพันธุ์  ด้านทิศตะวันตกจะเป็นทุ่งนาและทิวเขาป่าไม้และที่ทำการเกษตร ภูมิประเทศของชุมชนล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ  เป็นทั้งทิวเขาป่าไม้และมีลำน้ำปาด  ลำห้วยไหลผ่านและได้ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรตลอดฤดูกาล  จำนวนครัวเรือน   119  ครัวเรือน  ประชากรชายจำนวน  166คน  ประชากรหญิงจำนวน          172 คนรวมประชากรทั้งหมดจำนวน 338 คน พื้นที่ทางการเกษตรจำนวน  8,792 ไร่ มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละรายได้เฉลี่ยของประชากรทั้งหมดของหมู่บ้าน  60,832.84  บาท/คน/ปี 

    


ชาวบ้าน บ้านห้วยไข่เขียดอยู่ร่วมกลุ่มกันทำกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ที่มีขนบธรรมเนียมที่สำคัญต่างๆ เช่น ประเพณีบุญข้าวเปลือก แห่ข้าวพันก้อน แห่ดอกไม้ ก่อกองทราย สรงน้ำปู่ตาผู้เฒ่าผู้แก่     การทำมาหากินชาวบ้านจะมีที่ดินทำกินแยกออกต่างหากจากหมู่บ้าน ซึ่งไม่ไกลจากหมู่บ้านนัก ประชากร     ส่วนใหญ่ มีจิตใจเอื้ออารี ถ้อยทีถ้อยอาศัย พึ่งพาซึ่งกันและกัน แบ่งปันกัน พูดคุยปรึกษาหารือกันมีความเคารพเชื้อฟังผู้ใหญ่ คนแก่คนเฒ่า วัฒนธรรมการรับประทานอาหารจะรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก อาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นบ้าน เช่น ลาบ ก้อย แกง อ่อม ย่าง ปิ้ง คั่ว ป่น แจ่ว ตำซ่า (ส้มตำ) เป็นต้น และมีปลาร้าเป็นอาหารประจำครัวเรือน ประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณและยังปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน คือ ประเพณีขอบคุณพระแม่โพสพ ทำบุญข้าวเปลือกรวบรวมข้าวเปลือกและปัจจัย (เงิน)  ถวายวัด  ประเพณีสรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุวันสงกรานต์  ในช่วงเดือน เมษายน ของทุกปี  แห่ต้นดอกไม้ (แห่ต้นกัณฑ์)  ทำทุกปีในวันช่างหลังสงกรานต์  แห่ข้าวพันก้อน ทำทุกปีในวันสงกรานต์ (กลางคืน ประมาณ 04.00 น.)

บายศรีสู่ขวัญ ทำบุญปี ประเพณีชำระสิ่งชั่วร้ายออกจากหมู่บ้าน  5 ปี ทำ 1 ครั้ง ทำบุญข้าวสาร ทำบุญที่โรงเรียน  ประเพณีลอยกระทงในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานบวชนาคสามัคคีและสามเณรภาคฤดูร้อน ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีจ้ำข้าวสิ้ม

วิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน “ปลอดภัยยาเสพติด พิชิตความจน หลุดพ้นอบายมุข  สุขใจคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  อาชีพหลัก ประกอบอาชีพการเกษตร  (ทำนา ทำสวน  ทำไร่  เลี้ยงสัตว์ ) อาชีพรอง ประกอบอาชีพ    รับจ้างทั่วไป , ค้าขาย, เลี้ยงสัตว์ รายได้เฉลี่ย 60,832.84 บาทต่อคนต่อปี รายได้รวมทั้งหมู่บ้าน  20,561,501.00 บาท   ทำให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข

ทุนต่างๆ ในชุมชน

1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  1  กองทุน  เงินทุน 3,077,000 บาท สมาชิก  83 คน

2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  จำนวน 1 กลุ่ม  เงินสัจจะ สะสมจำนวน 645,114 บาท

3. ศูนย์สาธิตการตลาดลอยฟ้า  เงินทุน จำนวน 180,000 บาท สมาชิก 35 คน

4. กองทุนแม่ของแผ่นดิน  จำนวน  28,000 บาท

5. น้ำประปาหมู่บ้าน(งบชุมชนสมทบภาครัฐมาปรับปรุง)จำนวนเงินหมุนเวียน 23,048 บาท

6. กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านห้วยไข่เขียด   จำนวน  2,320,000  บาท สมาชิก 20 ครัวเรือน

7. กองทุนหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง  1 กองทุน  เงินกองทุน   210,186 บาท

บ้านห้วยไข่เขียด หมู่ที่ 7 ตำบลสองคอน เป็นหมู่บ้านที่ผ่านกระบวนการการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชนตามงบประมาณยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น  เป็นสุข” ประจำปี 2562 ของอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  เพราะคนในชุมชน “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด หมดปัญหาอบายมุข” โดยมีผลการดำเนินงานที่เด่นชัด คือ

          1. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) ประจำปี 2561 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

          2. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) ประจำปี 2561 ของเขตจังหวัดที่ 17

         3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปี 2561

          4. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย จังหวัดอุตรดิตถ์

           นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านห้วยไข่เขียดที่ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงราชกาลที่ 9 มายึดถือและปฏิบัติในการดำเนินชีวิตกันทุกครัวเรือน

ณํบวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์อุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน