ปปช.ถ่ายทอดองค์ความรู้ รู้เท่าทัน สิทธิ-หน้าที่ พลเมืองไทยและไม่ทนต่อการทุจริต
ว่าที่ร้อยตรี ชูชาติ เป้กล้า  ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา พร้อมกล่าวให้โอวาทแนวทางและข้อคิด ต่อการบริหารงานด้วยความสุจริตเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีภาคประชาชนและกลุ่มเยาวชน กลุ่มเป้าหมาย จาก 3 อำเภอสายใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย  จำนวน 130 คน เข้าร่วม ที่ห้องประชุม อบต.บ้านกาศ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมเวทีชุมชน Strong จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต ขยายผลลงสู่เครือข่ายและชุมชน  เพื่อปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความสำนึกอายในการกระทำที่ทุจริต และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  เพื่อยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อแม่ฮ่องสอนใสสะอาด โดย ปปช.แม่ฮ่องสอน นำทีมวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงร่วมกันทำกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ปปช.จ.แม่ฮ่องสอนเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ภาคประชาชน และเยาวชน

โดยนายนิรันดร ศรีภักดี ผอ.สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าว่า สำหรับโครงการกิจกรรมเวทีชุมชน Strong จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต ขยายผลลงสู่เครือข่ายและชุมชน  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อแม่ฮ่องสอนใสสะอาด  เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3(พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งได้ทำครอบคลุม 7 อำเภอ ของ จ.แม่ฮ่องสอนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมุ่งหวังที่จะให้ภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตร่วมเป็นเครือข่ายสังคมไทยในการต้านภัยทุจริตเพื่อลดปัญหาการคอร์รัปชั่นในวงราชการทุกรูปแบบ และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ปลูกฝังค่านิยมโปร่งใสและสุจริต

ปปช.จ.แม่ฮ่องสอนเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ภาคประชาชน และเยาวชน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน