ไทยเตรียมนำปัญหาห้ามคนไทยทำกินหลักเขต 43 และการลักลอบนำรถยนต์-จยย.ข้ามแดน หารือกัมพูชา
           เมื่อวันที่ 23 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.เจริญชัย หินเธาว์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 1 กับภูมิภาคทหารที่ 5 ครั้งที่ 27 (RBC-27) โดยมี พ.อ.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รอง ผบ.กกล.บูรพา, รอง เสธ.กกล.บูรพา, นขต.กกล.บูรพา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมที่ห้องปฏิบัติการทางยุทธวิธี กองกำลังบูรพา ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยที่ประชุมได้รับทราบผลสรุปการดำเนินการของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการตามบันทึกการประชุมฯครั้งที่ 26 

    โดยแบ่งเป็นการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ บริเวณชายแดน ,การทบทวนการปฏิบัติตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC)ไทย-กัมพูชา ครั้งที่  13, การสำรวจและจัดทำเขตแดนทางบก ,การลาดตะเวนการลักลอบตัดไม้ ,การลักลอบนำสารตั้งต้นยาเสพติด ,ข้าวเปลือก ,การค้ามนุษย์และแรงงานข้ามชาติ ,การเก็บกู้ทุนระเบิด ,การป้องกันการเกิดข้อพิพาท, อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย , การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, การสัญจรข้ามแดน ,การค้ามนุษย์และเด็กเร่ร่อน ,แรงงานผิดกฎหมาย 

 


    ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านคลองลึกที่ไม่สะอาด มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ,มีการให้ทุนพระราชทานแก่เยาวชนสตรี เรียนหลักสูตรพยาบาล การสอบสวนโรค ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินข้ามแดน ,การร่วมมือทางการค้าแบบทวิภาคี การนำเข้าสินค้าเกษตร ,การขยายเวลาเปิด-ปิด จุดผ่านแดนถาวร ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น. ,การพัฒนาด้านการเกษตร ,การศึกษา ,การท่องเที่ยว ,การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

    โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในห้วงที่ผ่านมา ที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขร่วมกัน เช่น ด้านการขนส่ง ไม่สามารถประสานหน่วยงานด้านการขนส่งของกัมพูชาได้ เนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานมาประสานงาน การประสานงานด้านการเดินทาง เส้นทางเดินรถไฟข้ามแดน เห็นควรให้เพิ่มหน่วยงานเข้ามาประชุมด้วย ,ส่วนด้านการศึกษา เห็นควรให้ศึกษาธิการเข้ามาเป็นคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค ฝ่ายไทย ด้วย  

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน