องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและโครงการพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 22 พฤษภาคม  2562 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี   โดยได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในประเด็นด้าน  1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของมหาวิทยาลัย   2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  3.  ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เปรียบเทียบ ปี 2561 – 2562  และ 4.  แนวทางในการดำเนินงานด้านตามยุทธศาสตร์ในปี 2563  จากนั้นองคมนตรีได้เยี่ยมชมการจัดแสดงสินค้าเลื่องชื่อในจังหวัดลพบุรี ที่มีทั้งชาวบ้านและนักศึกษาได้นำสินค้าหลากหลาย การสาธิตวิธีการแปรรูปอาหาร เครื่องใช้ต่างๆนำมาให้ได้ชม

 


และเมื่อเวลา 14.00 น. ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้นำคณะองคมนตรีลงพื้นที่ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังได้ดำเนินงานในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนที่ตำบลเพนียด  ทั้งนี้ที่ผ่านมาวัยรุ่นในตำบลมีพฤติกรรมเสี่ยงโดยจะรวมกลุ่มไปอยู่ตามสถานที่ในชุมชนและมีการเสพยาเสพติด ต่อมาทางตำบลเริ่มทำการแก้ไขโดยจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมของเยาวชน พัฒนาจิตใจเยาวชน ทำให้เยาวชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเลิกยาเสพติด พร้อมกันนั้นในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ยังมีการจัดกิจกรรมการสร้างความร่วมมือกับผู้สูงอายุและเยาวชนในชุมชน  โดยรวมตัวกันเก็บขยะ คัดแยกขยะและนำขยะมาขาย เพื่อนำรายได้จัดตั้งเป็นกองทุนฌาปนกิจในครัวเรือน ทำให้ตำบลเพนียดดีขึ้นจนเป็นตำบลคุณธรรมแห่งแรกของประเทศไทย  การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเหล่านี้ล้วนเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน และหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนสนับสนุนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดลพบุรีโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการขยะชุมชน โครงการอบรมอาชีพ โครงการพัฒนาจิตอาสา โครงการอบรมเส้นทางการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น  โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP รวมทั้งการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน