สมุทรสงคราม ปล่อยตัวผู้ต้องขังชุดแรก 40 รายญาติมายืนรอรับโผกอดทั้งน้ำตา
ที่เรือนจำกลางสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้พิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับการอภัยโทษปล่อยตัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมโภชพระมหาเศวตฉัตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดย นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนจะกล่าวเปิดงานพร้อมแสดงความยินดีกับผู้ที่รับการปล่อยตัวและสิ่งสำคัญขอให้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น  ขอให้นำความรู้ความสามารถในด้านต่างๆทั้งการศึกษาการฝึกด้านอาชีพและทักษะชีวิต ประพฤติตนเป็นคนดี ตั้งใจประกอบอาชีพสุจริต เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีจิตอาสา รวมทั้งน้อมนำพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต คือรู้จักพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ศึกษาหาความรู้เพื่อรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  รู้รักสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งจะทำให้ชีวิตส่วนตัวและครอบครัวมีความผาสุขอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์กับประเทศชาติภายหลังพ้นโทษไปแล้ว

สมุทรสงครามปล่อยตัวผู้ต้องขังชุดแรก 40 รายญาติมายืนรอรับโผกอดทั้งน้ำตา

จากนั้นผู้ต้องราชทัณฑ์จะกล่าวคำปฏิญาณตนจะจงรักภักดีชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะกลับตัวเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

จากนั้นนายสนทยา พูนขวัญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรสงคราม มอบใบบริสุทธิ์ หรือ หลักฐานแสดงการปล่อยตัว ให้กับผู้ได้รับการปล่อยตัว ให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การพิจารณาปล่อยตัวตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 ชุดแรกจำนวน 40 ราย แยกเป็นชาย  34 ราย หญิง 6 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการที่จะกลับออกไปสู่อ้อมอกของครอบครัวและสังคม ตลอดจนให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับตัว ประพฤติตนเป็นคนดีและอยู่ร่วมกับครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างปกติสุข

 

สมุทรสงครามปล่อยตัวผู้ต้องขังชุดแรก 40 รายญาติมายืนรอรับโผกอดทั้งน้ำตา

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน