กาฬสินธุ์เร่งเจาะน้ำบาดาลช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกร
ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร อุทยานได้โนเสาร์ภูกุ้มข้าว อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะติดตามความพร้อมจัดสถานที่รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการครอบรอบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายอัครพงษ์  เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ นายทินกร ทาทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขต 2 จ.ขอนแก่น นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รายงานความพร้อมและนำสำรวจสถานที่เตรียมรับเสด็จ

หลังจากนั้นนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในการแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ที่แปลงเกษตรกรในพื้นที่ ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ตามโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย กิจกรรมพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และเกษตรกรให้การต้อนรับ

 


นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกรณียกิจเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการ ครบรอบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ในโอกาสที่ได้รับมอบหมายกระทรวงได้รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัดในภาคอีสานประกอบด้วย ร้อยแก่นสารสินธุ์ คือ จ.ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เพื่อฟังปัญหาและผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯในพื้นที่ จึงลงพื้นที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร และอุทยานไดโนเสาร์ ตลอดทั้งติดตามความพร้อมในการรับเสด็จ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

นายศักดิ์ดา กล่าวอีกว่า ในส่วนของการติดตามผลการดำเนินงาน ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการแก้ปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย กิจกรรมพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรนั้น ทราบว่าในปี 2561 ที่ผ่านมา จ.กาฬสินธุ์ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรจำนวน 196 บ่อ และในปี 2562 นี้ มีเป้าหมายดำเนินการและจะเร่งดำเนินการเพิ่มอีกจำนวน 169 บ่อ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ที่เป็นอาชีพหลัก ที่นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายรัฐบาลอีกทางหนึ่ง

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน