เกษตรกรชาวลำปาง ยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ผสมผสานสร้างฐานะพออยู่พอกิน
ผู้สื่อข่าวนรายงานว่าในชุมชนบ้านเด่น หมู่ที่ 8 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีเกษตรกรได้ยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ นำมาใช้ในการพัฒนาปรับเปลี่ยนผืนที่ดินทำกินของตนเอง ทำการปลูกพืชผสมผสานและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ เพื่อสร้างฐานะสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยในบริเวณพื้นที่แปลงปลูกสวนเกษตรดังกล่าว เกษตรกรได้มีการจัดสรรพื้นที่ทำการขึ้นแปลง ลงกล้าพันธุ์พืชผักไว้หลากหลายชนิด มีทั้งพืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว และผลไม้ รวมไปถึงได้จัดแบ่งพื้นที่ไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์

 

 

 

เกษตรทฤษฎีใหม่

สวนเกษตรแปลงดังกล่าว เป็นของครอบครัว นางปาณิสรา  อินสุริยา สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ และเป็นเกษตรกรตัวอย่างของชุมชนบ้านเด่น โดยนางปาณิสราฯได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า พื้นที่ดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ ครอบครัวของตนได้ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์มานานแล้วแต่เดิมได้ทำการเกษตรแบบใช้สารเคมีร่วม ต่อมาได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ เข้ามาช่วยสอนในเรื่องของการทำเกษตรปลอดสารพิษ ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่หลักเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวของตนเห็นว่าเป็นวิธีการที่ดี จึงได้ทำตามเรื่อยมาอย่างจริงจัง ซึ่งก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างต้องคอยศึกษาปรับปรุงหาวิธีการใหม่ๆ เพิ่มเติม ประกอบกับครอบครัวของตนเป็นครัวเรือนผู้รายได้น้อยถือครองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเกษตรอำเภอ นำครอบครัวของตนเข้าร่วมเป็นหนึ่งในโครงการ “เกษตรผสมผสาน 1 ไร่ คลายจน” ของอำเภอแม่ทะ โดยตนได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และการทำเกษตรผสมผสานตามแบบธรรมชาติ คือ การปล่อยให้พืชทุกอย่างแมลงทุกชนิดได้คอยช่วยเหลือและดูแลกันเองหมุนเวียนไปตามวัฏจักร เพียงแต่ต้องคอยใส่ใจในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ ซึ่งตนก็ได้นำมาทดลองทำในพื้นที่แปลงปลูก และก็ได้ผลเกินคาดนับแต่นั้นจึงได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติใช้ในการประกอบอาชีพต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และจากการที่ได้เข้าร่วมโครงการ “เกษตรผสมผสาน 1 ไร่ คลายจน” ทางหน่วยงานภาครัฐก็ได้ช่วยสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิต มอบไก่พันธุ์ไข่ให้ 150 ตัว พร้อมอาหาร 20 กระสอบ รวมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ให้ได้นำมาพัฒนาต่อยอดปลูกในสวนแปลงเกษตรเดิมที่มีอยู่

 

 

 

 

 

เกษตรกรแม่ทะลำปาง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน