ด่วน ! เครือข่ายครูโคราชเรียกร้องศักดิ์ศรีวิชาชีพครู
วันที่11 พฤษภาคม 2562 ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เครือข่ายครูโคราชพร้อมด้วยพี่น้องผู้ประกอบวิชาชีพครูจากเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดนครราชสีมาได้มาชุมนุมพร้อมกันณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเพื่อจุดประสงค์อันบริสุทธิ์ร่วมกันในการประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะปกป้องผดุมเกียรติและรักษาไว้ซึ่งอุดมการณ์ศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพครูให้สังคมและสาธารณชนรับทราบต่อหน้าสักขีพยานคือพี่น้องสื่อมวลชนทุกสาขาในที่นี้โดยในการมารวมกันในวันนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)นำโดยนายแพทย์จรัสสุวรรณนะเวลาในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่.....พ.ศ.......เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้นำเสนอทางรัฐบาลพร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้กฎหมายการศึกษาจากที่ล่างนี้มีผลบังคับใช้โดยเลวผ่านช่องทางการตรากฎหมายเป็นพระราชกำหนด

 


เครือข่ายครูโคราชจึงขอเสนอข้อเรียกร้องไปยังผู้รับผิดชอบรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ ได้ได้นำประเด็นข้อเรียกร้องของพี่น้องผู้ประกอบวิชาชีพครูทั่วประเทศไปสู่การแก้ไขอย่างเร่งด่วนเดินต่อไปนี้ 1 เสนอให้มีการแก้ไขรายละเอียดในมาตราที่ 37 ของร่างพ.ร.บการศึกษาแห่งชาติโดยมีสาระสำคัญคือผู้ที่จะเป็นครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูและยกเลิกการใช้ใบรับรองความเป็นครูในร่างพรบการศึกษาแห่งชาติ 2 เสนอให้แก้ไขมาตราที่ 38 ซึ่งเรียกตำแหน่งให้ใช้คำว่าผู้อำนวยการสถานศึกษายกเลิกคำว่าครูใหญ่และใช้คำว่ารองผู้อำนวยการสถานศึกษายกเลิกคำว่าผู้ช่วยครูใหญ่และต้องมาจากบุคลากรวิชาชีพครู 3 ประเด็นเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพเสนอให้คงไว้ชื่อการมีวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทั้งก่อนและหลังการประกาศใช้พรบการศึกษาแห่งชาติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 4 เสนอให้ทางรัฐบาลได้ใช้ความละเอียดถี่ถ้วนในการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงหลักปฏิบัติและบทบัญญัติตามมาตรา 77 และมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 และทบทวนร่างพรบการศึกษาแห่งชาติใหม่พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพครูได้มีส่วนร่วมแสดงซึ่งความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางรอบด้านวิเคราะห์ถึงจุดดีจุดด้อยผลกระทบแต่ละมาตราการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่รัฐสภาเพื่อพิจารณาอันเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการตรากฎหมายที่สำคัญของประเทศแทนการเสนอเป็นพระราชกำหนดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยให้มีคุณภาพอย่างแท้จริงภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งนี้ขอเรียกร้องที่เครือข่ายทรูโคราชเสนอมาในวันนี้ถ้าหากว่าผู้เกี่ยวข้องยังไม่ยอมรับฟังหรือยังดำเนินการใดๆที่ขัดต่อแนวปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและทางเครือข่ายครูโคราชจะได้ยกระดับมาตรการในการคัดค้านร่วมกับเครือข่ายองค์กรครูทั่วประเทศอย่างที่สุดและหากว่าทางรัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องได้นำข้อเสนอแนะนำเสนอวันนี้ไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมทางเครือข่ายครูโคราชก็พร้อมที่จะสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้มีผลบังคับใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนและประเทศชาติสืบไปจึงแถลงไม้รับทราบโดยทั่วกันเครือข่ายครูโคราช 11 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง