โคราชจัดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ถ้วยผู้ว่าฯในงานมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครั้งที่ 2
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562ที่หอประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา แถลงข่าว งานมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครั้งที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

 


นายวิเชียรจันทรโรทัยว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าในปี 2561 กลุ่มจังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งอุตสาหกรรมของประเทศมีการเลี้ยงเนื้อโคมากที่สุดคือ 877,590 ตัวคิดเป็นร้อยละ 16.12 ของประเทศโคนม 132,135 ตัวคิดเป็นร้อยละ 21.19 ของประเทศและกระบือ 266,6 87 ตัวคิดเป็นร้อยละ 22.5 8 ของประเทศนอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมด้านปศุสัตว์ของชุมชนในพื้นที่มากมายสร้างอาชีพและรายได้ให้กลุ่มจังหวัดจำนวนมากและการครั้งนี้จะเป็นการรวมของดีด้านปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดและจากทั่วประเทศมาจัดแสดงผู้เข้าชมงานจะได้ความรู้มากขึ้นซึ่งจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงยั่งยืนและส่งเสริมให้จังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดเป็นด้านปศุสัตว์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 นครชัยบุรินทร์ซึ่งประกอบด้วยนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาจัดงานมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562 หน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมถนนเลี่ยงเมืองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการของส่วนราชการห้างร้านเอกชนแสดงผลงานนวัตกรรมด้านการพัฒนาปศุสัตว์การแสดงพันธุ์สัตว์การประกวดโคกระบือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารีจำนวน 6 ถ้วยช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรด้านการพัฒนาปศุสัตว์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการการเกษตรปศุสัตว์ OTOP การประมูลพันธุ์สัตว์และการแสดงต่างๆตลอดงานเป็นต้น

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน