เหล่าจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมโครงการหมู่บ้านตัวอย่างพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ (คลิป)
วันนี้(8 พ.ค. 62) ที่ศาลาประชาคมบ้านกาเจาะ หมู่ที่ 4 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนำเหล่าจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น และราษฎรบ้านกาเจาะ กล่าวปณิธาน เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมหลัก 13 ประการ ที่จะสร้างความดี

 

 

รองผู้ว่าฯ เปิดป้ายหมู่บ้านตัวอย่างพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

โดยการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความตั้งใจแน่แน่ที่จะร่วมกันในการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เป็นรากฐานของชีวิต ทั้งด้านการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การประหยัดและการออม การสร้างการเรียนรู้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การเอื้ออารีต่อกัน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น

 

 

ร่วมกันปลูกต้นไม้

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน