สนง.สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาพระราชทานต้านภัยพิบัติ เพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำจังหวัดสกลนคร
สนง.สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จัดทำ"โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาพระราชทานต้านภัยพิบัติเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒" วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิด"โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาพระราชทานต้านภัยพิบัติเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒" โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ(จิตอาสาภัยพิบัติ) จาก ๑๘ อำเภอ จำนวน ๒๐๖ คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทั้งนี้เนื่องจากการเสียชีวิตจากการจมน้ำ เป็นปัญหาที่มีอัตราการตายสูงมากเกินเกณฑ์ของจังหวัดสกลนคร เช่นเดียวอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้เป็นการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและนำไปขยายผลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีแก้ไขความเสี่ยงของแหล่งน้ำของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำของชุมชน ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้ลดอัตราตายลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ จากปีที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 


นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ให้ข้อมูลว่าในพื้นที่จังหวัดสกลนครพบอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด เนื่องจากจังหวัดสกลนครประสบอุทกภัยรุนแรงที่สุดในรอบ ๔๓ ปี ทำให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุอุทกภัยสูงถึง ๑๑ ราย จากการศึกษาทางระบาดวิทยาในปี ๒๕๖๒ ของกลุ่มอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี พบว่าเสียชีวิตมากที่สุดในกลุ่มอายุ ๗-๑๒ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๐ รองลงมาคือเด็กเล็กกลุ่มอายุ ๓-๖ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๕ และกลุ่มอายุ ๐-๒ ปี ร้อยละ ๒๕ แหล่งน้ำที่เสียชีวิตมากที่สุดคือแหล่งน้ำสาธารณะ ห้วย หนอง คลอง บึงและแหล่งน้ำในการเกษตรที่ขุดขึ้นเอง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ช่วงฤดูกาลที่เสียชีวิตมากที่สุดคือช่วงฤดูร้อนที่มีการปิดเทอมและช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าว ทำให้ทราบถึงปัญหาของการเสียชีวิตจากการจมน้ำของจังหวัดสกลนคร ถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ที่ส่งผลกระทบทั้งต่อครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสกลนครอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถือเป็นภัยอันตรายภายนอกที่สามารถป้องกันได้ โดยอาศัยการเผยแพร่ความรู้ แนวทางปฏิบัติ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ครบครัน เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้จมน้ำ การช่วยเหลือเมื่อมีคนตกน้ำในทุกๆกลุ่มวัย

 

 

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง