โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ปลูกฝังประชาธิปไตยจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนกระตุ้นเด็กนักเรียนบอกให้ผู้ปกครองไปเลือกตั้ง24มีนาคมนี้
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นางอนุนาถ ชื่นจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ตามโครงการสร้างเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน ที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงครามจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้มีภาวะผู้นำ

โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต.สมุทรสงครามให้ความรู้เรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสิทธิและหน้าที่ของปวงชนชาวไทย รวมทั้งแนะนำขั้นตอนการเลือกตั้ง ตลอดจนวิธีการเลือกตั้งโดยใช้เครื่องลงคะแนนการเลือกตั้ง ที่ลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์บัตรและลดเวลาการนับคะแนนมาใช้แทนการกาบัตรลงคะแนนโดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  6 รวม 1,067 คน สลับกันลงมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อเลือกประธานนักเรียนจาก 3 พรรค

สมุทรสงครามโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ปลูกฝังประชาธิปไตยจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนกระตุ้นเด็กนักเรียนบอกให้ผู้ปกครองไปเลือกตั้ง24มีนาคมนี้

นางอนุนาถ ชื่นจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อสอดคล้องกับการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคมนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐานความรู้เรื่องของประชาธิปไตย วิธีการเลือกตั้ง เพื่อไปเชิญชวนผู้ปกครองไปเลือกตั้ง

สมุทรสงครามโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ปลูกฝังประชาธิปไตยจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนกระตุ้นเด็กนักเรียนบอกให้ผู้ปกครองไปเลือกตั้ง24มีนาคมนี้

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน