ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ครอบคลุมทุกมิติ(คลิป)
เมื่อวันที่ 20 ก.พ.62   ที่ โรงแรมวรบุรี คอนเวนชั่น รีสอร์ท  นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 1 หัวข้อ : “เราจะร่วมกันจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตได้อย่างไร”  มีกลุ่มเป้าหมายเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน กว่า 200 คนเข้าร่วม

เสียง นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน รวมทั้ง ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment) หรือ “SEA” ซึ่งมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นแบบในการประเมิน เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำคัญ รวมถึงเป็นจังหวัดที่มีเส้นทางการคมนาคมที่หลากหลาย มีการใช้ที่ดินทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ จึงถือว่าเป็นจังหวัดที่เหมาะสมเป็นต้นแบบประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน