กอ.รมน.ฝึกอบรมตระหนักติดตามตรวจสอบการก่อการร้ายและอาชญากรข้ามชาติ
กอ.รมน. เชิญหลายหน่วยงานภาครัฐ ฝึกอบรมในการตระหนักให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการเฝ้าระวังติดตามและตวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ป้องภัยต่าง ๆ สร้างคามมั่นคงให้กับคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศชาติ

 วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงแรมริเวอร์ อ.เมือง จ.นครปฐม พลตรีพันธ์เทพ พิริยะโยธิน รองผู้อำนวยการศูนย์การประสานปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึก ในการเฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 จังหวัดนครปฐม โดยมี พลตรีกิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก พลตำรวจตรีคำรณ บุญเลิศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมในการฝึกอบรมกว่า 50 นาย


โดย พลตรีพันธ์เทพ พิริยะโยธิน รองผู้อำนวยการศูนย์การประสานปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวว่า ในการอบรมครั้งนี้ กอ.รมน. ได้มุ่งเน้นในการสร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึก ในการเฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบสานการณ์ ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ โดย ศูนย์ประสานงานที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการหน่งบงานต่าง ๆของภาครัฐทุกหน่วยที่แก้ไขปัญหาภัยคุกคมด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นการแก้ปัญหาสำคัญของชาติ ที่เคยปรากฏขึ้นและยังมีคงามเคลื่อนไหวของบุคคลและเครือข่ายที่อาจจะพยายามก่อเหตุร้ายต่าง ๆซึ่งจะเกิดปัญหาอีกมากมายตามมา

 พันเอกสถิต บุญเมือง ผู้อำนวยการส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงไซเบอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์การประสานปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้นำประสบการณ์ในการทำงานด้านการป้องกันอาชญากรรมและการก่อการร้ายข้ามชาติ ทั้งในประเทศและระดับประเทศ มาบรรยายถึงสิ่งที่ต้องตระหนักในฐานความรู้ในการอบรม และเชิญหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาทำการฝึกอบรมและกระจายความรู้ไปยังหน่วยงานอื่น รวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยปัญหาภัยใต้ก็ถือเป็นเรื่องของการก่อการร้ายและยังเชื่อมโยงถึงกลุ่มก่ออาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างเครือข่ายและปลูกจิตสำนึก คือการเฝ้าระวังป้องกันให้ดีที่สุด โดยปัญหาดังกล่าวเป็นภัยที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบซึ่งประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ และมีเครือข่ายในการเฝ้าระวังรวมถึงการข่าวที่ชัดเจนแน่นอน ซึ่งเมื่อมีการบูรณการจะทำให้ประเทศชาติอยู่ในความมั่นคงและอยู่อย่างสงบสุข มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินและเป็นความมั่นคงของชาติที่ชัดเจน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน