กก.ธรรมาภิบาลประจวบฯมึน ฝ่ายปกครองแอบลักไก่ เสนออาคารที่พักอาศัย ไม่เปลี่ยนแปลงการใช้อาคารต่อใบอนุญาตโรงแรม
วันที่ 20 มกราคม นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากกรณีคณะกรรมการพิจารณาต่อใบอนุญาตโรงแรมระดับจังหวัด นำรายชื่อโรงแรมหลายแห่งในพื้นที่ อ.หัวหิน เสนอเข้าพิจารณาต่อใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)โรงแรม 2547 แต่พบว่าที่ผ่านมาไม่ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาคารจากที่พักอาศัยหรือหอพักจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นอาคารเฉพาะ โดยมีใบรับรองการตรวจอาคารแบบ อ.1และ อ.6 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 สำหรับโรงแรมนั้น ยืนยันว่าตนไม่ได้ลงนามในเอกสารเพื่อส่งเรื่องไปจังหวัด และ จะขอตรวจสอบอีกครั้งว่าขณะนี้ผู้ประกอบการที่ขอยื่นต่อใบอนุญาตได้ดำเนินการครบถ้วน ก่อนนำเอกสารมายื่นขออนุญาตต่ออายุในระดับอำเภอหรือไม่

 

มีรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อใบอนุญาตฯ มีการนำเอกสารของโรงแรม 6 แห่งในพื้นที่ อ.หัวหิน เพื่อต่อใบอนุญาต โดยฝ่ายเลขาได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ทั้งหมดได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย ไม่ปรากฎใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงอาคาร แต่อ้างว่าคณะกรรมการฯได้ออกตรวจโรงแรมและมีมติให้ปรับปรุงแก้ไข โดยผู้ต่ออายุใบอนุญาตได้ปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะกรรมการฯโดยอำเภอหัวหินตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนและแจ้งให้จังหวัดทราบ ฝ่ายเลขาฯจึงมีความเห็นว่า เมื่อคณะกรรมการฯได้ตรวจสอบแล้วมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขและผู้ต่ออายุใบอนุญาตได้แก้ไขถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรต่ออายุใบอนุญาตและนำเสนอนายทะเบียนจังหวัดพิจารณาอนุญาตเมื่อเทศบาลหัวหินได้ส่งใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารเป็นโรงแรมให้กับฝ่ายเลขาฯแล้ว ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ต่อใบอนุญาตได้ เมื่อมีเอกสารการเปลี่ยนอาคารครบถ้วนเท่านั้น

 


นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สำนักงานปกครองจังหวัดในฐานะเลขานุการฯคณะกรรมการฯควรจะพิจารณาย้อนหลัง สำหรับโรงแรมที่มีใบอนุญาต แต่ไม่มีใบรับรองอาคารตาม แบบ อ.1 อ.6 มีการออกใบอนุญาตได้อย่างไร เข้าข่ายการทุจริตหรือไม่ และ ล่าสุดหากพบว่าเอกสารมีไม่ครบถ้วน ควรส่งเอกสารทั้งหมดกลับไปให้ อ.หัวหิน ดำเนินการให้ครบถ้วนก่อน ไม่ควรสอดไส้นำเสนอต่อที่ประชุม เนื่องจากการขอใบอนุญาตใหม่ผู้ประกอบการทุกรายจะต้องมีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น และ ควรใช้มาตรฐานเดียวกันกับผู้ต่อใบอนุญาตทุกราย และตนในฐานะกรรมการอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารระดับจังหวัด ขอเรียนว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการโรงแรมบางรายที่ใบอนุญาต แต่ใช้อาคารผิดประเภท พยายามยื่นอุทธรณ์การใช้อาคารเพื่อซื้อเวลาในการทำธุรกิจ หลังจากถูกตรวจสอบพบว่ามีปัญหาใช้อาคารที่พักอาศัยเปิดเป็นโรงแรมแต่กรรมการได้พิจารณายกคำร้องอุทธรณ์ทั้งหมด

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง