วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้(7 พฤศจิกายน 2561) ที่ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ถนนสุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ได้เป็นประธาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมฯและแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา กว่า 2,000 คน

 

 


ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ส่วนกลาง) ได้กำหนดให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นองค์การของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำ และมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีกิจกรรมหลัก คือ การประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 4 ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะดำเนินการจัดขึ้น ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และระดับชาติ ซึ่งจะดำเนินการจัดขึ้น ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน