นายก อบจ.หนองบัวลำภู รับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
          วันที่ 29  ตุลาคม  2561  ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู รับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 จาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี มีจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลจากทั่วประเทศเข้าร่วมพิธี  ทั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี 2561 จำนวน 15 รางวัล และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 192 แห่ง  ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับรางวัล ดีเด่นด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะความพิการและมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการพื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู 


นายแพทย์ศราวุธ  สันตินันตรักษ์   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  กล่าวว่า  การดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นโครงการหนึ่ง  ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู กองทุนฟื้นฟูฯดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า  7  ปี และดูแลผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงกว่า400ราย  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมมือกัน  ในการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูฯ ด้วยงบประมาณ 1 : 1  ได้เป็นจังหวัดนำร่องในการจัดตั้งและดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ 2553 จวบจนปัจจุบันมีการขยายเครือข่ายการดำเนินงานครอบคลุมทั้งในส่วนของ  รพสต.และอปท. ในพื้นที่  ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการ  ฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบคลุมเป้าหมายมากขึ้น  แต่สิ่งที่ได้เห็นในพื้นที่กลับพบว่ายังมีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง  ที่มีภาวะความพิการร่วมการใช้ชีวิตที่ยากลำบากมาก บางรายไม่มีคนดูแลบางรายมีคนดูแล แต่ก็มีเพียงหนึ่งถึงสองคนเท่านั้นทำให้เป็นภาระจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะความพิการร่วมและมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการฟื้นฟู

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน